Eigen boek uitgeven
Bitcoins accepted

Categorie

  

 

Privacy

Privacyverklaring

Piramidions, gevestigd aan Bourgognelaan 102 5627 KV Eindhoven,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.piramidions.nl
Bourgognelaan 102
5627 KV Eindhoven +31 40 2428220

Persoonsgegevens die wij verwerken
Piramidions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Rekeningnummer van betalingsverkeer
- Abonnering nieuwsbrief
- Taalvoorkeur

Voor zakelijke accounts (groothandel account) worden de volgende aanvullende gegevens verwerkt
- Kamer van Koophandel nummer
- BTW nummer
- Factuur adres gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via contact@piramidions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Piramidions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Piramidions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Piramidions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Piramidions bewaart uw persoonsgegevens enkel om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategoriePeriodeReden
Persoonsgegevens Onbepaalde tijd U kunt te alle tijden uw account gebruiken om uw bestellingen in te zien, de status te volgen en uw aangeschafte eboeken downloaden
AdresOnbepaalde tijdU kunt uw accountgegevens (her)gebruiken voor volgende bestellingen, tevens kunt u facturen op naam opvragen
BetalingsgegevensOnbepaalde tijdU kunt te alle tijden een factuur op naam opvragen van uw bestelling.
KvKOnbepaalde tijdVaststelling dat u een bedrijf heeft indien een zakelijke account wordt aangevraagd
BTW nummerOnbepaalde tijdWettelijke verplichting BTW aangifte te doen van intracommunautaire leveringen en vermelding op factuur

Delen van persoonsgegevens met derden
Piramidions deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Piramidions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Piramidions uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Piramidions gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Piramidions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@piramidions.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt echter ook alle informatie die Piramidions van u opgeslagen heeft inzien via uw eigen account. U heeft de mogelijkheid deze zelf aan te passen.

Piramidions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Piramidions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@piramidions.nl